บริษัทจะมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้ โดยยึดถือมาตรฐานสากลเหล่านี้เป็นหลักในการผลิตสินค้าออกสู่ท้องตลาด

 - US FDA (คณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรับอเมริกา)

- CDC (The Centers for Disease Control and Prevention)

- NHS (National Health Service in England)

- European Committee for Standardization

- AUS. GOV. Department of Health and Aging

- OSHA (Occupational Safety and Health administration)