กิจกรรมสาธารณประโยชน์สู่สังคม

1.สถานพยาบาล: บริษัทฯสนับสนุนการให้ความรู้และอบรมเชิงวิชาการ เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในโรงพยาบาล พร้อมทั้งสนับสนุนงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

2.ภาคอุตสาหกรรม: จัดกิจกรรมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้ความรู้ แก่พนักงานในองค์กรนั้นๆ ได้ตระหนักและเข้าใจ ถึงวิธีการแพร่กระจายของเชื้อ ทั้งทาง มือ พื้นผิว และบรรยากาศ อย่างถูกต้องโดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป

3.ภาครัฐ: บริษัทฯได้จัดทำสถานที่ผลิตและโรงงานตามมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และร่วมมือกับองค์กรภาครัฐในการเป็นโรงงานตัวอย่างให้แก่ผู้สนใจ

3.ประชาชนทั่วไป : สนับสนุนกิจกรรมการฝึกหัดล้างมืออย่างถูกต้อง